Privacyverklaring
 

Privacyverklaring GZ- Haptotherapie Praktijk Veerkracht. Tineke Kooijinga, Groningen en Roden

Met betrekking tot de Beroepscode GZ-Haptotherapeut
De Beroepscode GZ-Haptotherapeut vormt de grondslag voor en biedt houvast bij het opstellen van eindtermen van gedragsregels, richtlijnen, klacht- en tuchtrecht. Het is voorts een omschrijving van beroepsactiviteiten en deskundigheden van de GZ-Haptotherapeut, inclusief beroepsvereisten. Geheimhouding en zwijgplicht

Klik hier om de Beroepscode GZ-Haptotherapeut te downloaden.

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. cliënten en zorgverleners te respecteren.

 
Omgang met uw persoonsgegevens
Toegang tot uw gegevens hebben:
•   Uzelf;
•   De GZ-haptotherapeute Tineke Kooijinga van de praktijk Veerkracht;
•   Enkele beheerders van het dossier.
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
 
De plichten van de GZ-Haptotherapeute Tineke Kooijinga in deze.
Onze praktijk is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
•    Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
–    voor zorgverlening;
–    voor doelmatig beheer en beleid;
•    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren in een direct contact of via email.
•    Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
•    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 
Uw rechten als betrokkene.
U heeft de volgende rechten:
•    Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
•    Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
•    Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
•    Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
•    Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring  aan uw dossier.
•    Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan info@veerkracht.eu. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
 
Toelichting op deze aanvraag
U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Onze praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking.
 
Cookies
Wij gebruiken geen cookies om de eventuele  zorgverlening en website te verbeteren.Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)
Onze praktijk kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat wij uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden door contact op te nemen met onze praktijk op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de website.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw paramedische gegevens? Dan gaat Tineke Kooijinga hierover graag met u in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar onze klachtenregeling conform ons VVH beroepslidmaatschap.