Leverings- en betalingsvoorwaarden Praktijk Veerkracht – Groningen 01-01-2011
(download in pdf )

Artikel 1 Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtnemer: Praktijk Veerkracht. b. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer

Artikel 2 Toepasselijkheid. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer van cliënt de schriftelijke of mondelinge bevestiging heeft ontvangen van deelname.

Artikel 4 Geheimhouding.
1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
2. Rapportage aan derden betreffende cliënt kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door cliënt ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
4. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 4 Leveringstermijn . De opdrachtnemer zal na 3 behandelingen de voortgang evalueren en houdt zich daarbij het recht voor om de behandeling te stoppen. De cliënt heeft na afloop van elk behandeluur het recht om desgewenst de behandeling te stoppen.

Artikel 5 Honorarium.. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen cliënt en de opdrachtnemer.
1. De declaraties van opdrachtnemer voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen drie weken na factuurdatum in zijn geheel te worden voldaan. Eventuele declaraties bij zorgverzekeraars zijn op de betalingsplicht en de gestelde betalingstermijn nooit van invloed. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eerste dag van de nieuwe maand na factuurdatum.
2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
3.Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief eventuele omzetbelasting.

Artikel 6 Verzuim van gemaakte behandelafspraak
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de betreffende behandeling door de opdrachtnemer in rekening gebracht bij de cliënt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de cliënt.

Artikel 12 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
3. Voor zover de werkzaamheden van de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de therapeut gehouden aan de bepalingen van haar beroepsvereniging tijdens de uitoefening van haar werk in het kader van de behandeling. De klachtenregelingen van desbetreffende beroepsverenigingen zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt een beroep wordt gedaan.